BJJ Squirrel Snacking

Squirrel wearing Brazilian jiu-jitsu grappling gi, snacking on hazelnut sandwich paste. 

BJJ Squirrel Snacking